• 7.jpg
 • 2.jpg
 • 26.jpg
 • 18.jpg
 • 16.jpg
 • 15.jpg
 • 20.jpg
 • 12.jpg
 • 23.jpg
 • 5.jpg
 • 25.jpg
 • 11.jpg
 • 28.jpg
 • 13.jpg
 • 17.jpg
 • 24.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 4.jpg
 • 27.jpg
 • 6.jpg
 • 9.jpg
 • 14.jpg
 • 10.jpg
 • 21.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 3.jpg

Iktatószám: 134905/SISZ/2019

 

TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT

 

Az intézmény a tanulói tankönyvtámogatást, tankönyvellátást, illetve a pedagógusi kézikönyvellátást a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet alapján hatja végre, melyet kiegészít az iskola Pedagógiai programja.

Az intézmény igazgatója minden év április 20-áig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból. Június 10-ig pedig tájékoztatja a szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek jogosultak ingyenes tankönyvellátásra. Minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, melyről tájékoztatja a szülőket, a tanulókat, és a fenntartót (25. §). 

 

A rendelet 26. §-a szerint az iskola igazgatója megállapítja, hány tanuló jogosult az ingyenes tankönyvellátásra, a normatív kedvezményre. Az igényeket igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, SNI tanulónál szakértői bizottság szakvéleménye, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata). Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.

 

A tankönyvek megrendelése, beszerzése a Könyvtárellátón keresztül történik (27. §). Az iskolai tankönyvfelelős velük összhangban végzi feladatát. A feladat ellátása elektronikus információs rendszer alkalmazásával történik.

A megrendelés határideje:április utolsó munkanapja, módosítása június 30-ig lehetséges. A pótrendelés határideje szeptember 15.

A normatív kedvezményben részesülők státusmódosításának határideje október 1.

     A tankönyvrendelést a rendelés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának megjelölésével. Az iskolának azokat a tanulókat is fel kell tüntetnie, akik számára nem rendel tankönyvet, az okok megjelölésével. A módosítás legfeljebb 15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől, melyre akkor kerülhet sor, ha ténylegesen változik.

A pedagógus-kézikönyvrendelést a tankönyvjegyzék szerinti lista alapján minden év június 30-ig kell leadni a Könyvtárellátó részére. 

 

A 30. § szerint az iskola a tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe veszi. Minden tanuló számára biztosítani kell a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők is megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére meg kívánja vásárolni a tankönyveket (használt könyv kiváltása). A tankönyvek össztömegéről is tájékoztatni kell a szülőket.

Az iskola legkésőbb május 31-ig közzé teszi azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.

Az iskola csak olyan tankönyvet rendelhet, amely bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez tankönyvvé nyilvánított, kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra, illetve szerepel a tankönyvjegyzékben.

 

 

 

A pedagógiai program alapján a választás legfontosabb szempontjai, hogy a tankönyv

 • tartalmazza a helyi tantervekben előírt tananyagtartalmat;
 • legyen alkalmas a tanulók alapkészségeinek, a NAT-ban szereplő kulcskompeten-ciáinak fejlesztésére, esetleg a differenciált feladatkijelölésre;
 • a tantárgytól függően megfelelő mennyiségben és minőségben tartalmazzon ábrát, grafikont, forrásanyagot stb.;
 • nyelvezete – a szakszerűség mellett – legyen világos, érthető, könnyen tanulható, alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz;
 • legyen alkalmas a kétszintű – elsősorban a középszintű – érettségi vizsgára való felkészítésre.

A tankönyvek kiválasztásánál fontos szempont továbbá a gazdaságosság, ezért az intézmény igyekszik viszonylag olcsóbb tankönyveket választani, amelyek ugyanakkor jó minőségűek, és alkalmasak a több évig való használatra, így közel azonos ár mellett az iskola a tartós könyveket előnyben részesíti.

 

A 32. § szerint a tankönyvrendelés, pedagógus-kézikönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskola igazgatója megnevezi Horváthné Kászon Ilona tankönyvfelelőst.

 

A tankönyvfelelős/ könyvtáros

 

kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel (igazgató, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a Kellóval,

- dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre való jogosultságot,

- lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést, visszáruzást,

- átveszi és kiosztja a tankönyveket

- gondoskodik a tartós tankönyvek kikölcsönzéséről és év végi begyűjtéséről.

 

 

     Az iskola a Könyvtárellátótól megrendelt tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket megbízásból átveszi, és ellátja annak helyi feladatait (könyvtári állományba vétel, elhelyezés, házirend szerinti rendelkezésre bocsátás). A tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni a tankönyveket az intézmény könyvtárának.

     A tanulói tankönyvtámogatásról a nevelőtestület dönt.

 

A tankönyvrendelés véglegesítése előtt az iskolavezetőség kiszámolja, hogy az állami támogatás – a könyvtári tankönyvállomány figyelembe vételével – összességében fedezi-e a támogatásra jogosult tanulók tankönyvcsomagjainak árát, és ha nem, a szakmai munkaközösségekkel újratárgyalja a tankönyvrendelést.

    

Fontos választási szempont a könyvtári tankönyvállomány hosszútávra szóló fejlesztése, ezért új tankönyv csak a pedagógiai szempontok körültekintő mérlegelésével, kivételesen indokolt esetben választható.

 

A tanítási év közben a már meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek stb. beszerzésére vonatkozó döntést nem változtatjuk meg, és a pedagógusok akkor sem vásároltathatnak meg a tanulókkal külön tankönyveket, segédleteket, ha ehhez a szülők hozzájárulnának.

 

A szülői közösség véleményét ki kell kérni a tankönyvrendelés előtt, és a szülőket pontosan és időben tájékoztatni kell a tankönyvrendeléssel kapcsolatos határidőkről és a kedvezményekről.

 

A rendelet 28. §-a szerint az iskola a tankönyvrendelését a fenntartóval egyezteti.  

 

 

Budapest, 2019. 06.10.

 
 

 

Oldalainkat 28 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:20
tegnap:113
ezen a héten: 20
ebben a hónapban: 1147
2021. április 12. Hétfő
Gyula

 
A Nap kel 06:04-kor,
nyugszik 19:38-kor.

Holnap
Ida
napja lesz.